Browsing loại

Tuyển sinh Đại học chính quy

Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy Học viện Quản lý giáo dục

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017  1. Thông tin chung về Trường 1.1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ và địa chỉ trang thông tin điện tử – Tên trường: Học viện Quản lý giáo dục (Tên tiếng Anh: National Academy of Education…