Thông báo về việc nộp tiền thi lại đối với sinh viên chính quy Học kỳ 2 năm học 2015 – 2016

Căn cứ Kế hoạch đào tạo các khóa;

Căn cứ Kế hoạch tổ chức thi lại học kỳ 2 năm học 2015-2016;

Học viện Quản lý giáo dục thông báo việc nộp tiền thi lại học kỳ 2 năm học 2015 -2016 như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên phải thi lại các học phần (Danh sách kết quả do phòng Đào tạo lập)
  2. Thời gian nộp tiền thi lại: Từ ngày 02 đến ngày 04 tháng 11 năm 2016
  3. Lệ phí thi lại: 30.000/1 môn thi/1 sinh viên. Sinh viên nộp học phí tại phòng Kế hoạch – Tài chính.

Sau thời hạn trên nếu sinh viên không nộp tiền thi lại thì coi như không có nguyện vọng thi, phòng KHTC lập danh sách gửi phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục để lập danh sách thi.

Chú ý: Sinh viên mang theo tiền lẻ để thuận tiện trong quá trình nộp lệ phí thi lại.

Trân trọng thông báo.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả