Thông Báo Về Việc Đăng Ký Thực Tập Tốt Nghiệp Và Làm Khóa Luận Tốt Nghiệp Đối Với Sinh Viên Đại Học Chính Quy Khóa 8, Khoa Giáo dục

Căn cứ kế hoạch đào tạo và học tập đại học chính quy năm học 2017-2018 của Học viện Quản lý giáo dục; Căn cứ Quyết định số 11/HVQLGD-ĐT ngày 15/01/2018 quy định về việc thực tập tốt nghiệp và làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy khóa 8 như sau:

1.Thực tập tốt nghiệp

1.1. Điều kiện để sinh viên được đi thực tập tốt nghiệp

  1. Đã tích lũy đủ 75% khối lượng tín chỉ của ngành Đào tạo
  2. Hoàn thành học phần thực tập 1 (thực tập cơ sở)
  3. Đang trong thời gian còn được phép học tại Học viện (tính cả thời gian thực tập tốt nghiệp); không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
  4. Hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ học phí theo quy định của Học viện.
  5. Đăng ký thực tập theo đúng quy định.

1.2 Thời gian thực tập tốt nghiệp

Các phương án triển khai thực tập tốt nghiệp: Sinh viên chọn 1 trong 2 phương án sau:

– Phương án 1:  Thực tập tập trung: Thời gian thực tập kéo dài tối đa 07 tuần kể từ ngày 26/02/2018. Trong thời gian thực tập sinh viên được phép nhận và làm đề tài khóa luận, đồ án tốt nghiệp, không được học các học phần khác.

– Phương án 2: Thực tập ½ ngày: Thời gian thực tập kéo dài tối đa 15 tuần kể từ ngày 26/02/2018. Trong thời gian thực tập sinh viên được phép học các phần đã đăng ký theo đúng quy định và không ảnh hưởng đến kế hoạch thực tập.

2. Khóa luận tốt nghiệp

2.1. Điều kiện sinh viên được giao làm khóa luận, đồ án tốt nghiệp.

Sinh viên phải tích lũy tối thiểu đủ 75% khối lượng tín chỉ của chương trình đào tạo.

– Đang trong thời gian tối đa hoàn thành chương trình theo quy định;

– Tại thời điểm xét không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

– Hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ học phí theo quy định của Học viện.

– Điều kiện để sinh viên được làm khoá luận tốt nghiệp đối với ngành quản lý giáo dục, kinh tế giáo dục,giáo dục học, tâm lý học giáo dục:

+ Điểm trung bình tích lũy theo thang điểm 4 phải đạt từ 2.5 trở lên. Điểm trung bình tích lũy được hiểu là điểm trung bình có hệ số (số tín chỉ của học phần) của tất cả các học phần mà sinh viên đã học từ đầu khóa cho đến thời điểm đăng ký làm khóa luận.

+ Ưu tiên cho những sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học hoặc các bài viết trên các tạp chí của ngành, trong các cuộc Hội thảo khoa học…

+ Tính đến thời điểm xét làm khóa luận tốt nghiệp sinh viên không vi phạm quy chế thi và kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên từ đầu khóa cho đến thời điểm đăng ký làm khóa luận.

2.2. Điều kiện sinh viên được bảo vệ, chấm khóa luận, đồ án tốt nghiệp.

Sinh viên đã được giao làm khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp được đánh giá đồ án, khóa luận khi:

– Sinh viên đã tích lũy hết các học phần trong chương trình đào tạo (không bao gồm học phần khóa luận tốt nghiệp)

– Được giảng viên hướng dẫn cho phép đưa khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp ra đánh giá

Khoa Giáo dục thông báo tới sinh viên khóa 8 ngành Tâm lý học giáo dục và Giáo dục học về yêu cầu đăng ký thực tập tốt nghiệp và đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp như sau:

  1. Về đăng ký thực tập tốt nghiệp

– Sinh viên lựa chọn một trong 3 hướng sau:

+ Đối với chuyên ngành Tâm lý học giáo dục: Giảng dạy; Tham vấn trị liệu; Công tác xã hội

+ Đối với chuyên ngành Giáo dục học: Đánh giá trong giáo dục, Giảng dạy và tổ chức hoạt động giáo dục, Tham vấn và công tác xã hội.

– Sinh viên tự liên hệ địa điểm thực tập theo nhóm tối thiểu là 3 sinh viên/nhóm và làm đơn đăng ký thực tập (theo mẫu), lưu ý đăng ký rõ phương án thực tập theo Phương án 1 hoặc Phương án 2

– Sinh viên lập bảng điểm cá nhân có chữ ký kèm theo và nộp về khoa (qua lớp trưởng)

– Lớp trưởng các lớp lập danh sách sinh viên đăng ký thực tập (theo mẫu) chú ý tập hợp danh sách sinh viên đăng ký các phương án thực tập theo từng sheet kèm bảng điểm của từng sinh viên đăng ký; gửi về khoa (bản mềm & bản in có chữ ký của sinh viên, lớp trưởng)

Lưu ý: Sinh viên tự liên hệ địa điểm thực tập và đăng ký với lớp trưởng. Khi đăng ký địa điểm thực tập sinh viên ghi rõ tên và địa chỉ của đơn vị thực tập

Các mẫu hồ sơ đăng ký thực tập sinh viên xem tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1YpP_WTIIIUMKSpPE2o9dt1cKwcOv1sGk?usp=sharing

2. Về đăng ký khóa luận tốt nghiệp:

– Sinh viên khóa 8 ngành Tâm lý học giáo dục và Giáo dục học có nguyện vọng làm khóa luận và đủ các điều kiện theo quy định trên viết đơn xin làm khóa luận (theo mẫu), lập bảng điểm cá nhân có chữ ký và nộp cho lớp trưởng .

– Lớp trưởng các lớp tập hợp đơn đăng ký, bảng điểm có chữ ký của sinh viên; tổng hợp theo mẫu đính kèm và gửi về khoa (đơn có chữ ký của sinh viên, bản tổng hợp gồm bản in và bản mềm)

Lưu ý: Khoa gửi kèm gợi ý một số hướng nghiên cứu cho sinh viên làm khóa luận  (file đính kèm). Ngoài những hướng này, sinh viên có thể đề xuất các vấn đề khác có liên quan đến chuyên ngành Tâm lý học giáo dục hoặc Giáo dục học.

Các mẫu đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp sinh viên xem tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1sDVs5aGM7UPIu1KRkaP7dXdZ4fKrgPuK?usp=sharing

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký Thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp cả bản in và bản mềm về khoa:trước 16h ngày 24/01/2018. Bản mềm lớp trưởng gửi theo địa chỉ: khoagiaoduc.naem@gmail.com

Trân trọng thông báo!

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả