Thông báo về việc chuyển đổi điểm học phần giữa hệ thống niên chế và tín chỉ

Chú ý:

  • Các sinh viên trước học theo hệ niên chế có Quyết định trở lại học tập cùng các khóa đào tạo theo tín chỉ (từ khóa 8 trở về sau) lập bảng điểm đề nghị bảo lưu theo mẫu, nộp về phòng Đào tạo (Cô Lương Bạch Vân), muộn nhất 17h00 ngày 22/02/2017, sau khi kiểm tra phòng Đào tạo sẽ cập nhật điểm lên hệ thống mới.
  • Mẫu đơn bảo lưu điểm: Don-de-nghi-bao-luu-ket-qua

Học viện Quản lý giáo dục đã thực hiện chuyển đổi đào tạo theo hệ thống tín chỉ đối với sinh viên Đại học chính quy từ năm học 2014-2015 (từ khóa 8). Trong quá trình đào tạo, một số sinh viên các khóa trước thuộc diện tạm ngừng học, diện bảo lưu kết quả học tập được quyết định trở lại học tập vào học với các khóa sau theo hệ thống tín chỉ. Để đảm bảo thống nhất cách chuyển đổi điểm và quyền lợi của sinh viên Học viện quản lý giáo dục thông báo về việc chuyển đổi điểm học phần giữa hệ thống niên chế và tín chỉ như sau:

1. Đối tượng áp dụng.

– Sinh viên các lớp Đại học chính quy từ khóa 7 trở về trước (đang học theo hệ thống niên chế) thuộc diện bảo lưu, diện tạm ngừng học được quyết định trở lại học tập vào học với các khóa sau theo hệ thống tín chỉ được chuyển kết quả các các học phần đã học theo hệ thống niên chế sang tín chỉ

2. Các học phần áp dụng:

Các Học phần nằm trong danh mục các học phần tương đương giữa chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ thống niên chế và theo hệ thống tín chỉ của các ngành Ban hành theo Quyết định số 253/QĐ-HVQLGD của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục ngày 16 tháng 7 năm 2015

Các học phần chuyển đổi điểm sau khi chuyển đổi phải có Điểm tổng hợp đánh giá học phần đạt từ 5 trở lên (theo thang điểm 10) nếu đào tạo theo hệ thống niên chế hoặc 4.0 trở lên (theo thang điểm 10) nếu đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

3. Cách thức chuyển đổi kết quả các học phần hệ thống niên chế sang tín chỉ:

– Đối với các học phần sinh viên đã học theo hệ thống niên chế đạt kết quả từ 5 điểm trở lên được bảo lưu học phần đó, khi xếp mức đánh giá được sử dụng kí hiệu R viết kèm với kết quả của học phần và được chuyển sang thang điểm 4 theo quy định tại Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của của Học viện Quản lý giáo dục để tính điểm tích lũy.

4. Quy trình tổ chức thực hiện: Đối với sinh viên diện ngừng học, bảo lưu kết quả học khi có Quyết định trở lại học tập cùng khóa sau theo tín chỉ:

– Sinh viên phải rà soát lại các học phần đã học, chương trình đào tạo khóa mới, quy định về các học phần tương đương để biết những học phần được chuyển đổi điểm.

– Sinh viên phải nộp đơn đề nghị chuyển đổi điểm trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định trở lại học tập có hiệu lực (chỉ nộp 1 đơn cho tất cả các học phần).

– Sau khi nhận được đơn phòng Đào tạo tổ chức kiểm tra điểm, đối chiếu chương trình đào tạo duyệt điểm,công bố kết quả bảo lưu điểm và kết quả chuyển đổi điểm trong vòng 15 ngày làm việc.

– Đối với những học phần niên chế sinh viên đã học nhưng không bảo lưu điểm hoặc không thực hiện thủ tục vảo lưu điểm để chuyển điểm sang học phần tín chỉ tương ứng thì các học phần đó phải học lại và đóng tiền học phí học lại theo quy định.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả