Thông báo thay đổi tiết học môn Phương pháp NCKH, nghỉ học lớp

1. Thay đổi thời khóa biểu lớp học phần: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học; Mã lớp MC012.1_LT, từ Thứ 2(T1-3) sang Thứ 2(T3-5)

2. TS. Nguyễn Văn Đoài có thông báo tới các lớp

– CN123.2_LT môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server

– QL431.1_LT môn Hệ thống thông tin trong quản lý giáo dục

tuần này (27/02 – 04/03/2017) được nghỉ do Giảng viên đang đi công tác.

Trân trọng thông báo.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả