Thông báo thay đổi giảng viên giảng dạy học phần kỹ thuật lập trình học kỳ 2 năm học 2016-2017

Căn cứ vào tờ trình của khoa CNTT ngày 13/03/2017;

Do lý do sức khỏe, ThS. Nguyễn Trọng Hải không thể tiếp tục giảng dạy học kỳ này nên Khoa CNTT mời thầy Lương Mạnh Bá giảng dạy thay cho giảng viên Nguyễn Trọng Hải từ ngày 13/03/2017.

Trân trọng thông báo.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả