Thông báo nộp khóa luận tốt nghiệp khóa 7

Để chuẩn bị cho việc bảo vệ khóa luận, khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 7 khẩn trương hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp và nộp lại khoa.
Hạn nộp: trước 11h, sáng thứ 6 ngày 19/5/2017
Số lượng: 04 quyển (in bìa thường, có giấy bóng kính) + 04 quyển tóm tắt
Dự kiến thời gian bảo vệ khóa luận: Từ 22/5/2017 đến 10/6/2017
Lưu ý: Tất cả các quyển chính và tóm tắt của khóa luận phải có đầy đủ chữ ký của sinh viên và xác nhận của giảng viên hướng dẫn trước khi nộp về khoa.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả