Thông báo nộp hồ sơ thực tập cơ sở lần 1 đợt 2, khóa 8

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 8 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục về việc nộp hồ sơ thực tập cơ sở lần 1 đợt 2 như sau:

– Trước khi nộp về khoa, sinh viên phải hoàn thiện các xác nhận về hồ sơ thực tập của mình theo đúng yêu cầu trong hồ sơ thực tập cơ sở khoa đã thông báo, số lượng cụ thể như sau:

+ Kế hoạch hoạt động nhóm (có xác nhận của cơ sở tiếp nhận sinh viên về thực tập): 01 quyển

+ Nhật ký thực tập cá nhân (có xác nhận của cơ sở nhận sinh viên thực tập): mỗi sinh viên 01 quyển

+ Báo cáo thực tập theo nhóm (yêu cầu phải có xác nhận của giảng viên hướng dẫn): 3 quyển

+ Phiếu nhận xét của cơ sở hướng dẫn sinh viên thực tập (có xác nhận của cơ sở thực tập): mỗi sinh viên 01 bản

(Nhóm sinh viên nào không hoàn thành đủ các yêu cầu  trên về hồ sơ thực tập sinh viên tự chịu trách nhiệm trước hội đồng chấm và khoa)

– Mỗi nhóm tập hợp hồ sơ vào 1 túi clear bag và ghi đúng số thứ tự nhóm theo danh sách khoa đã phân công ở bên ngoài túi (theo mẫu): Phieu nop ho so TTCS
– Lớp trưởng các lớp tập hợp hồ sơ thực tập của sinh viên lớp mình và nộp về văn phòng khoa Quản lý trước 16h ngày 04/08/2017. (Lưu ý Khoa chỉ thu trong 1 ngày duy nhất).
– Lịch chấm báo cáo lần 1 đợt 2 khoa sẽ thông báo sau.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả