Thông báo nộp báo cáo thực tập cơ sở lần 1 đợt 1 – khóa 8 khoa Quản lý

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 8 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục về việc nộp hồ sơ thực tập cơ sở lần 1 đợt 1 như sau:

– Trước khi nộp về khoa, sinh viên phải hoàn thiện các xác nhận về hồ sơ thực tập của mình theo đúng yêu cầu trong hồ sơ thực tập cơ sở khoa đã thông báo gồm:

+ Kế hoạch hoạt động nhóm (có xác nhận của cơ sở tiếp nhận sinh viên về thực tập)

+ Nhật ký thực tập cá nhân (có xác nhận của cơ sở nhận sinh viên thực tập)

+ Báo cáo thực tập theo nhóm (yêu cầu phải có xác nhận của giảng viên hướng dẫn)

+ Phiếu nhận xét của cơ sở hướng dẫn sinh viên thực tập (có xác nhận của cơ sở thực tập).

– Mỗi nhóm tập hợp hồ sơ vào 1 túi clear bag và ghi đúng số thứ tự nhóm theo danh sách như khoa phân công ở bên ngoài túi (theo mẫu): Phieu nop ho so
– Lớp trưởng các lớp tập hợp hồ sơ thực tập của sinh viên lớp mình và nộp về văn phòng khoa Quản lý.

Thời gian nộp: trước 16h30 ngày 10/03/2017 (Lưu ý Khoa chỉ thu trong 1 ngày duy nhất).
– Lịch chấm báo cáo khoa sẽ thông báo sau (dự kiến lịch chấm từ 12/3/2017 đến 19/03/2017).

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả