Thông báo: nhận đơn xin xem lại điểm thi kết thúc học phần (HK2 năm học 2016-2017)

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo:

Phòng ĐBCLGD đã nhập toàn bộ điểm thi hết môn học kỳ 2 năm học 2016-2017 (trừ các học phần:  Quản lý nhà trường và các cơ sở giáo dục; Quản lý hoạt động dạy học, Quản lý dự án; Thanh tra, kiểm tra trong giáo dục Chưa có điểm do cán bộ chấm thi chưa chấm xong)

Sinh viên lưu ý xem điểm thi. Mọi thắc mắc, đề nghị sinh viên viết đơn xin xem lại bài thi (theo mẫu) và gửi về Phòng ĐBCLGD.

Hạn nhận đơn: từ 27/07/2017 đến 03/08/2017.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả