Thông báo nghỉ học

Các giảng viên sau tham gia lớp tập huấn cho GV LLCT từ ngày 5/9/2017 đến 9/9/2017

1. GV Nguyễn Thị Thanh Thương

2. GV Nguyễn Thị Như

3. GV Đỗ Thị Thanh Hương

Do đó các lớp sinh viên có lịch học các môn do các giảng viên trên dạy trong các ngày trên được nghỉ học. Giảng viên sẽ bố trí lịch dạy bù sau.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả