Thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

HỘI ĐỒNG TSĐHCQ NĂM 2017

Số:         /TB – HVQLGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13  tháng 7 năm 2017

 

 THÔNG BÁO
Về mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017

 

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy;

Căn cứ công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2355/QĐ-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017;

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 của Học viện Quản lý giáo dục ban hành ngày 28/3/2017;

Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng tuyển sinh ĐH hệ chính quy ngày 13/7/2017;

Học viện Quản lý giáo dục thông báo:

Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 của Học viện Quản lý giáo dục là 15,5 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn thi/bài thi;

Mức điểm được làm tròn đến 0,25 cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực; Điểm tối thiểu của mỗi môn/bài thi trong Tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm;

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:
– Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
– Trung tâm CNTT (để đăng website);
– Lưu VP, ĐT.

GIÁM ĐỐC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TSĐHCQ

 (Đã ký)

 

GS.TS Phạm Quang Trung

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả