Thông báo lịch và phòng sinh viên gặp gỡ cố vấn học tập đầu năm học 2017-2018

 

STT

 

Cố vấn học tập

 

 

Lớp

 

Thời gian

Ngày 6/9/2017

 

Phòng

1 Hoàng Thị Quỳnh Lan TLGD K9A 10h30-12h  

101 B1

2 Nguyễn Minh Đức TLGD K10A 13h30-15h
3 Nguyễn Thị Hải Yến GDH K10B 15h30- 17h
4 Ngô Thị Bích Thảo TLHGD K11C 10h30-12h 102 B2
5 Đinh Thị Thoa GDH K9A 10h30-12h 103-B2
6 Nguyễn Thị Hoàng Yến GDH K10A 15h30-17h
7 Bùi Thị Thu Hương TLGD K11A,

TLGDK11B

10h30-12h  

104-B2

8 Nguyễn Thu Hằng QLGDK8A 15h30-17h
9 Trương Thị Phương Dung KTGD K9A 10h30-12h  

201-B1

10 Trần Thị Thịnh QLGD K9A 15h30-17h
11 Phạm Thị Lụa GDH K8C 10h30 -12h  

303-B2

12 Đào Thị Ngọc Ánh QLGD K8C 15h30-17h
13 Nguyễn Thị Kim Dung GDH K8A,

GDH K8B

10h30-12h  

304-B2

14 Trần Thị Hạnh Hiệp

 

QLGD K11A 13h30-15h
15 Lê Thị Thủy TLGDK8A,

TLGDK8B

10h30-12h  

401-B2

16 Phạm Hoàng Khánh Linh QLGD K11B 13h30-15h
17 Trần Thị Hải Yến TLGDK11D 10h30-12h 402-B2
18 Đào Thị Hồng Thắm QLGD K10A 13h30-15h
19 Chu Thị Hương Nga TLGD K8C,

TLGD K8D

10h30-12h 403-B2
20 Vũ Thị Nguyên CNTTK9A 10h30-12h  

101-B2

21  

Nguyễn Văn Đoài

CNTT K8C 13h30-15h
CNTTK8D 15h30-17h
22 Ninh Thị Thanh Tâm CNTT K8A,

CNTT K8B

10h30-12h 404-B2
23 Lê Vũ Hà QLGD K9B 10h30-12h  

105-B2

24 Nguyễn Trọng Hải CNTT K10A 13h30-15h
25 Nguyễn Liên Châu QLGD K11A 10h30-12h  

203-B2

26 Phạm Thúy Minh CNTT K9B 15h30-17h
27 Lê Thị Mai Phương QLGD K8B 10h30-12h  

204-B2

28 Nguyễn Thị Thanh GDHK11A,

GDHK11B

15h30-17h
29 Trương Thị Thúy Hằng KTGD K10A 10h30-12h 201-B2

 

 

STT Cố vấn học tập

 

Lớp Thời gian

Ngày 7/9/2017

Phòng
1 Nguyễn Thanh Thủy KTGDK8A 10h30-12h  

303-B2

2 Ngô Thị Thùy Dương GDH K9B 13h30-15h
3 Hoàng Thị Quỳnh Lan TLGD K9A 13h30-15h 304-B2
4 Lê Thị Thủy TLGDK8A,TLGDK8B 13h30-15h 103-B2
5 Đậu Thị Hồng Thắm QLGD K10A 10h30-12h 203-B2
6 Trần Thị Thơm QLGD K10B 10h30-12h

Ngày 8/9/2017

105-B2

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả