Thông báo Không áp dụng chuẩn đầu ra về công nghệ thông tin đối với sinh viên ngành Công nghệ thông tin

Ngày 23 tháng 01 năm 2018, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục đã ký Quyết định số 32/QĐ-HVQLGD về việc sửa đổi, bổ sung quy định chuẩn đầu ra trình độ công nghệ thông tin đối với sinh viên đại học hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Học viện Quản lý giáo dục; Theo đó: “Không áp dụng Quy định chuẩn đầu ra về Công nghệ thông tun đối với sinh viên học ngành Công nghệ thông tin”

Trân trọng thông báo.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả