Thông báo Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp các môn Khoa học Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (Đã cập nhật danh sách thi)

Danh sách thi tốt nghiệp các môn Khoa học Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh: Danh sach thi

Sinh viên nếu có thắc mắc đến gặp cô Oanh – Phòng Đào tạo, muộn nhất 11h30 ngày 05/5/2017

 

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017, Học viện thông báo Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp các môn các Khoa học mác Lê-nin và Tư tưởng Hồ Chí minh cho sinh viên các lớp hệ đào tạo chính quy như sau:

  1. Đối tượng dự thi:

– Sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 7 thuộc diện đang học bình thường.

– Sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 6 trở về trước, còn trong thời gian được phép học tập và trả nợ theo quy định, chưa dự thi tốt nghiệp hoặc đã dự thi tốt nghiệp nhưng chưa đạt yêu cầu.

  1. Tổ chức ôn tập

– Thời lượng: 20 tiết/1 môn thi

– Thời gian: Từ ngày 18 đến ngày 22/4/2016 (có lịch ôn tập kèm theo).

  1. Đăng ký thi lại:

– Đăng ký thi lại: Sinh viên đăng ký thi lại nộp đơn đăng ký thi lại tại khoa chủ quản (có mẫu đơn kèm theo)

– Lệ phí thi lại tốt nghiệp: 50.000 đ/1 môn thi (Nộp tiền tại phòng kế hoạch tài chính – Phòng 304A1).

– Thời gian đăng ký và nộp lệ phí thi lại: từ ngày 24/04/2017 đến ngày 28/04/2017

Lưu ý: Ngoài thời hạn trên, sinh viên không đăng ký xem như không có nhu cầu đăng ký thi lại các môn thi tốt nghiệp, Học viện không giải quyết cho các trường hợp chậm trễ.

  1. Thời gian thi, địa điểm thi

– Thời gian thi: Ngày 06/05/2017 (Sinh viên có mặt lúc 7h30, mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư để kiểm diện)

– Địa điểm thi: Khu giảng đường B2, Học viện Quản lý giáo dục

Trân trọng thông báo!

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả