Thông báo địa chỉ truy cập cổng thông tin đào tạo Đại học

Địa chỉ truy cập Cổng thông tin đào tạo Đại học:

1. http://daotao.naem.edu.vn hoặc

2. http://daotao.hvqlgd.edu.vn

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả