Thông báo đăng ký học lại cho sinh viên khóa 7 trở về trước với khóa 8, 9, 10 học kỳ 1, năm học 2017-2018

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 7 trở về trước còn trong thời hạn học tập theo quy định được phép đăng ký các môn học để trả nợ cùng với khóa 8, 9, 10 học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 đến phòng Đào tạo làm thủ tục đăng ký, cụ thể các em xem lịch thông báo của phòng Đào tạo:

Thông báo đăng ký học dành cho sinh viên khóa 7 trở về trước đăng ký cùng khóa 8,9,10 Học Kỳ 1 Năm Học 2017-2018

Sinh viên xem điểm tích lũy của mình tại đây:

Điểm tích lũy xét thi tốt nghiệp đợt 1 khóa 5,6,7 (cập nhật ngày 15/05/2017)năm học 2016-2017

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả