Thông báo đăng ký học kỳ phụ năm học 2016 – 2017 đối với sinh viên các lớp đào tạo theo học chế tín chỉ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC              

Số:          /CV-HVQLGD

V/v phân công giảng dạy và đăng ký học kỳ phụ đối với sinh viên các lớp đào tạo theo học chế tín chỉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà nội, ngày     tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: 

– Phòng Đào tạo, Đảm bảo chất lượng giáo dục, Quản trị thiết bị, Kế hoạch tài chính

– Các Khoa;

– Các thầy, cô Cố vấn học tập các lớp;

Căn cứ công văn số 322/CV-HVQLGD ngày 09/6/2017 của Học viện Quản lý giáo dục về việc Nhắc nhở kết quả học tập, chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học và tổ chức học kỳ phụ đối với sinh viên các lớp đào tạo theo học chế tín chỉ;

Căn cứ danh sách sinh viên đăng ký nguyện vọng học kỳ phụ năm học 2016-2017;

Học viện thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ phụ đối với sinh viên các lớp đại học chính quy theo hình thức tín chỉ như sau:

  1. Thời gian tổ chức lớp học phần

– Thời gian học: từ ngày 30/7 đến ngày 01/9/2017 (5 tuần).

– Thời gian tổ chức thi kết thúc học phần: từ ngày 05/9 đến 10/9/2017 (1 tuần).

– Danh sách các các môn học tổ chức trong hè: Xem tại phụ lục kèm theo: Thoi khoa bieu hoc ky phu

– Danh sách các lớp học chính thức và danh sách sinh viên đăng ký: Sau thời gian đăng ký học, căn cứ danh sách sinh viên đăng ký và điều kiện mở lớp học phần, phòng Đào tạo thông báo danh sách các lớp học phần tổ chức học trong kỳ và danh sách sinh viên đăng ký tới các khoa và sinh viên muốn nhất ngày 29/7/2017.

  1. Các thức đăng ký học lại

– Sinh viên các lớp đại học chính quy theo hình thức tín chỉ đăng ký học trực tuyến từ 8h00 ngày 25/7/2017 đến hết ngày 26/7/2017 trên cổng thông tin đào tạo (http://daotao.hvqlgd.edu.vn). Đối tượng được phép đăng ký:

+ Sinh viên đăng ký học lại (Sinh viên đã học và bị điểm F);

+ Sinh viên đăng ký học cải thiện điểm (Sinh viên đã học và đạt điểm D hoặc D+)

+ Sinh viên đăng ký học bù (Là các sinh viên chưa có điều kiện theo học các học phần Học viện đã tổ chức đào tạo đối với khóa học mình trong các học kỳ chính trước đó, mức học phí như học kỳ chính)

– Sinh viên các lớp đại học chính quy từ khóa 7 trở về trước còn trong thời gian được phép học tập và trả nợ theo quy định được phép đăng ký học lại các học phần tương đương có tổ chức trong kỳ phụ dành cho các lớp đào tạo theo tín chỉ. Sinh viên có nhu cầu đăng ký trực tiếp tại phòng Đào tạo (có mẫu đơn kèm theo) từ ngày 25/7 đến ngày 26/7/2017 (Sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 14h00 đến 17h30).

– Cố vấn sinh viên các lớp duyệt đăng ký sách sinh viên lớp mình phụ trách từ ngày 27/7 đến ngày 28/7/2017

– Phòng đào tạo nhận thông tin phản hồi, điều chỉnh sai sót về đăng ký môn học cho sinh viên (nếu có) trong ngày 28/7/2017 và công bố danh sách đăng ký học chính thức.

  1. Phân công giảng dạy.

Trên cơ sở thời khóa biểu dự kiến, các khoa chuyên môn phân công giảng viên giảng dạy và gửi về phòng đào tạo muộn nhất ngày 23/7/2017.

  1. Trách nhiệm của sinh viên và các đơn vị có liên quan

4.1. Sinh viên

Có trách nhiệm theo dõi lịch học tập, chủ động đăng ký học lại, hoàn thành nghĩa vụ học phí; thực hiện đúng quy chế đào tạo, quy định học lại.

4.2. Các đơn vị khoa, cố vấn học tập

–  Trưởng các Khoa chỉ đạo, Cố vấn học tập đôn đốc, nhắc nhở sinh viên kế hoạch đăng ký học kỳ phụ.

– Các khoa phối hợp với Phòng Đào tạo trong việc phân công giảng dạy, phối hợp với phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục tổ chức thi và chấm thi kết thúc học phần.

–  Giảng viên giảng dạy theo kế hoạch được phân công, đánh giá và nhập điểm bộ phận các học phần của sinh viên học lại các lớp lên phần mềm quản lý đào tạo.

4.3. Các phòng

–  Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục tổ chức thi và chấm thi đảm bảo tiến độ.

– Phòng Quản trị thiết bị bố trí phòng học theo lịch học và lịch thi của học kỳ phụ.

– Phòng Kế hoạch tài chính tổ chức thu học phí theo quy định: Nộp học phí trong tuần thứ 2 của đợt học từ ngày 07/08/2017 đến ngày 11/08/2017)

Học viện đề nghị Các phòng liên quan phối hợp thực hiện; Trưởng các Khoa chỉ đạo, Cố vấn học tập đôn đốc, nhắc nhở sinh viên các nội dung trên;

Trân trọng.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả