Thông báo tổ chức học lại đối với các môn thay đổi chương trình dành cho sinh viên các lớp Đại học chính quy từ khóa 7 trở về trước

Học viện Quản lý giáo dục thông báo tổ chức học lại đối với các môn thay đổi chương trình dành cho sinh viên các lớp Đại học chính quy từ khóa 7 trở về trước:

1. Các môn học tổ chức: Chỉ các môn học trong chương trình học của sinh viên các lớp ĐHCQ khóa 7 trở về trước không còn trong chương trình và không tương đương với các môn học trong chương trình đào tạo theo hình thức tín chỉ (từ khóa 8 trở về sau)

2. Đối với các môn đã có hoặc tương đương với các môn học trong chương trình đào tạo theo hình thức tín chỉ; các sinh viên phải chủ động đăng ký học để trả nợ với các khóa sau (khóa 8, 9, 10, 11)

3. Thời gian học: 5 tuần dự kiến bắt đầu học từ ngày 11/9/2017, 01 tuần thi.

4. Thời gian đăng ký và nộp học phí sẽ có thông báo sau.

Trân trọng thông báo.

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả