Phòng ĐBCLGD nhận đơn xin xem lại bài thi

Phòng ĐBCLGD thông báo:

Thời gian nhận đơn xin xem lại bài thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2017-2018: từ ngày 09/04/2018 đến hết ngày 13/04/2018

Địa điểm nhận đơn: Phòng ĐBCLGD

Lưu ý: Sinh viên làm đơn xin lại bài thi theo mẫu qui định. Trong đơn ghi rõ họ tên, số báo danh, số điện thoại của sinh viên.

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả