Phân công hướng dẫn thực tập cơ sở lần 2 đợt 2 khóa 8

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 8 danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập cơ sở lần 2 đợt 2. Sinh viên khẩn trương liên hệ với giảng viên hướng dẫn trước khi đi thực tập.

– Thời gian thực tập: từ 01/08/2017 đến 22/08/2017

– Thời gian nộp hồ sơ thực tập lần 2 đợt 2 về khoa: ngày 29/08/2017 (yêu cầu về hồ sơ và số lượng quyển nộp giống lần 1 đợt 2, sinh viên xem thêm trong mục thông báo trước của khoa)

Sinh viên xem danh sách phân công tại đây:

Ngành Quản lý giáo dục:

https://drive.google.com/file/d/0BwnPEe3hSU-iN19TZy1vdVU5YUU/view?usp=sharing

Ngành Kinh tế giáo dục:

https://drive.google.com/file/d/0BwnPEe3hSU-ia2VuY3QyVENkdEk/view?usp=sharing

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả