Phân công hướng dẫn thực tập cơ sở học kỳ 2, năm học 2017-2018 – khoa Quản lý

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập cơ sở học kỳ 2, năm học 2017-2018. Sinh viên theo dõi để liên hệ với giảng viên hướng dẫn trước khi đi thực tập.

Thời gian thực tập: 6 tuần, mỗi ngày 1/2 ngày, từ ngày 09/04/2018 đến ngày 20/05/2018

Sinh viên xem danh sách tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1AukEpZh4hTk1rGt1lon0hi2xhhm9IPWb/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13Evzhk5gFj-hcE13HM0CD2yCbQmnUF79/view?usp=sharing

Ghi chú: Danh sách đã được cập nhật đến hết ngày 06/04/2018

Trân trọng thông báo!

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả