Nộp tiền thi lại học kỳ phụ hè năm học 2015 -2016

Căn cứ Kế hoạch đào tạo các khóa;

Căn cứ Kế hoạch tổ chức thi lại học kỳ phụ hè năm học 2015- 2016;

Học viện Quản lý Giáo dục thông báo việc nộp tiền thi lại kỳ phụ hè năm học 2015- 2016 như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên phải thi lại các học phần( Danh sách sinh viên thi lại do phòng Đào tạo lập).

2.Thời gian nộp tiền: Từ ngày 05 đến hết ngày 06 tháng 12 năm 2016

  1. Định mức thu lệ phí thi lại: 30.000đồng/môn thi/sinh viên.
  2. Địa điểm nộp: Phòng Kế hoạch – Tài chính ( Phòng 209 nhà A1)

Học viện yêu cầu sinh viên đóng đầy đủ lệ phí thi trên theo đúng thời gian đã quy định trong thông báo. Sau thời gian trên nếu sinh viên không nộp lệ phí thi lại thì coi như không có nguyện vọng thi.

Phòng Kế hoạch – Tài chính lập danh sách sinh viên đã nộp lệ phí thi lại gửi phòng Đảm bảo chất lượng để lập danh sách thi.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả