Cách tính điểm để xếp hạng học tập

I. Cách tính điểm để xếp hạng học tập:

Quy điểm về thang điểm 4 đối với điểm học phần:

Xếp loại Điểm số(Thang điểm 10) Điểm chữ(Thang điểm 4) Điểm số(Thang điểm 4)
Đạt Giỏi Từ 9,0 đến 10 A+ 4,0
Từ 8,5 đến 8,9 A 3,7
Khá Từ 7,8 đến 8,4 B+ 3,5
Từ 7,0 đến 7,7 B 3,0
Trung bình Từ 6,3 đến 6,9 C+ 2,5
Từ 5,5 đến 6,2 C 2,0
Trung bình yếu Từ 4,8 đến 5,4 D+ 1,5
Từ 4,0 đến 4,7 D 1,0
Không đạt Kém Dưới 4,0 F 0

 

Điểm trung bình tích lũy được tính theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân:

Trong đó:

A là điểm trung bình chung học kỳ hoặc điểm trung bình chung tích lũy

ai là điểm của học phần thứ i

ni là số tín chỉ của học phần thứ i

n là tổng số học phần.

Đánh giá kết quả học tập: Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình của các học phần và được đánh giá bằng các điểm chữ A+, A, B+, B, C+, C, D+, D  mà sinh viên đã tích lũy được, tính từ đầu khóa học cho tới thời điểm được xem xét vào lúc kết thúc mỗi học kỳ.

Chú ý:

  1. Như vậy chú ý các em hiểu cách tính điểm tích lũy là các em lấy điểm tất cả các học phần mà sinh viên đã đạt (A+, A, B+, B, C+, C, D+, D) tương ứng nhân với số tín chỉ, chia cho tổng số các tín chỉ đó. Như vậy:

– Học phần bị điểm F không tính vào điểm trung bình tích lũy.

– Học phần phải thi lại (tại thời điểm chưa thi lại bị điểm F) không tính vào điểm tích lũy.

– Môn chưa có điểm, chưa tính vào điểm tích lũy.

2. Các môn học: Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng không tính điểm trung bình.

II. Về Xếp hạng học lực: Sau mỗi học kỳ, căn cứ vào điểm trung bình chung tích luỹ, sinh viên được xếp hạng về học lực như sau (xem cách tính ở Điều 23):

a) Hạng bình thường: Nếu điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2,00 trở lên.

b) Hạng yếu: Nếu điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 2,00, nhưng chưa rơi vào trường hợp bị buộc thôi học.

Trương Vĩnh Bình

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả