Kết quả thi Tốt nghiệp Đại học chính quy khóa 7 (Môn điều kiện)

Học viện thông báo đến các sinh viên kết quả điểm thi tốt nghiệp các Môn Khoa học Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

https://drive.google.com/file/d/0Bw0kw1Qaj-xyV0FlaGx0SC1ncWM/view?usp=sharing

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả