Kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016 (đã bao gồm điểm thi lại)

Kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016

———–

Thông báo về việc xem lại bài thi lần 2:

Sinh viên nộp đơn xin xem lại bài thi lần 1 từ 13/12/2016 đến 15/12/2016 tại Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục. Mẫu đơn xin xem lại bài thi: Don xem lai bai thi

Lưu ý:  – Đơn phải đúng mẫu quy định

– Phòng ĐBCLGD không giải quyết bất cứ trường hợp nào nộp đơn sau thời gian trên.

—————-

Thông báo về việc xem lại bài thi lần 1:

Sinh viên nộp đơn xin xem lại bài thi lần 1 từ 5/9/2016 đến 12/9/2016 tại Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục. Mẫu đơn xin xem lại bài thi: Don xem lai bai thi

Lưu ý:  – Đơn phải đúng mẫu quy định

– Phòng ĐBCLGD không giải quyết bất cứ trường hợp nào nộp đơn sau thời gian trên.

—————-

1. Bình đẳng giới trong giáo dục K8:

2. Kinh tế học giáo dục 1 K8:

3. Kỹ thuật lập trình K8:

5. Tâm lý học đại cương K9:

6. Lịch sư tư tưởng kinh tế K8:

7. Phương pháp nghiên cứu khoa học K8,9:

8. Khoa học quản lý giáo dục:

9. Hệ điều hành:

10. Kinh tế học vĩ mô:

11. Tiếng Anh 01:

12. Xã hội học đại cương:

13. Toán cao cấp 2:

14. Lịch sử kinh tế quốc dân:

15. Quản lý dự án trong giáo dục:

16. Cơ sở văn hóa Việt Nam:

17. Hệ thống thông tin trong quản lý giáo dục:

18. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu:

19. Tâm lý học lâm sàng:

20. Xã hội học giáo dục:

21. Marketing trong giáo dục:

22. Mạng máy tính:

23. Quản lý hành chính nhà nước:

24. Môi trường và con người:

25. Quản lý nhà trường và cơ sở giáo dục:

26. Tâm lý học dạy học:

27. Phương pháp tính:

28. Giáo dục học so sánh:

29. Ngôn ngữ lập trình C:

30. Tâm lý học tham vấn:

31. Tâm lý hoc nhận thức:

32. Kinh tế học vi mô:

33. Tâm lý học phát triển:

34. Khoa học quản lý đại cương:

35. Quản lý hành chính nhà nước:

36. Lý luận giáo dục:

37. Tham vấn học đường:

38. Tiếng Anh chuyên ngành:

39. Dân số và phát triển:

40. Tin học cơ sở:

41. Kỹ năng giao tiếp:

42. Pháp luật đại cương:

43. Quản lý nhà nước về giáo dục:

44. Giáo dục học đại cương:

45. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

46. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin:

47. Tiếng Anh 2

48. Quản lý sự thay đổi

49. Logic học

50. Tư tưởng Hồ Chí Minh

51. Kỹ năng tổ chức sự kiện:

52. Tâm lý học nhân cách:

53. Vật lý đại cương:

54. Logic toán

55. Tâm lý học xã hội

56. Giáo dục thể chất 4

57. Giáo dục thể chất 2

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả