Hiệu lệnh thi và danh sách thi tốt nghiệp khóa 5 đợt 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 22   tháng 12 năm 2015

THỜI GIAN BIỂU VÀ HIỆU LỆNH

THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA V

Các môn điều kiện tốt nghiệp Chủ nghĩa Mác-Lênin

và Tư tưởng Hồ Chí Minh sáng ngày 22/12/2015

 

TT Thời gian Nhiệm vụ Hiệu lệnh (trống)
1 07h00 Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng thi; bốc thăm phòng thi, nhận các túi đựng tài liệu phòng thi.
2 07h30 Cán bộ coi thi đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh; gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra thẻ sinh viên (hoặc CMT, Hộ chiếu) 1 hồi
3 07h50 Cán bộ coi thi 1 đi nhận đề thi tại phòng Hội đồng.; CBCT 2 phổ biến quy chế thi và giữ kỷ luật phòng thi 1 tiếng
4 07h55 Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh. 3 tiếng
5 8h00 – 10h30 Thí sinh làm bài thi (150 phút) 5 tiếng
7 10h15 Cán bộ coi thi nhắc thí sinh còn 15’ làm bài.
8 10h30 Cán bộ coi thi thu bài thi. 1 hồi

 

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP KHÓA V

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 22   tháng 12 năm 2015

THỜI GIAN BIỂU VÀ HIỆU LỆNH

THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA V

Chiều ngày 22/12/2015: Môn Cơ sở ngành

Sáng ngày 23/12/2015: Môn Chuyên ngành

 

TT Thời gian Nhiệm vụ Hiệu lệnh (trống)
1 07h00 13h30 Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng thi; bốc thăm phòng thi, nhận các túi đựng tài liệu phòng thi.
2 07h30 13h40 Cán bộ coi thi đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh; gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra thẻ sinh viên (hoặc CMT, Hộ chiếu) 1 hồi
3 07h50 13h50 Cán bộ coi thi 1 đi nhận đề thi tại phòng Hội đồng.; CBCT 2 phổ biến quy chế thi và giữ kỷ luật phòng thi 1 tiếng
4 07h55 13h55 Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh. 1 tiếng
5 8h00 – 11h00 14h00 – 17h00 Thí sinh làm bài thi (180 phút) 3 tiếng
7 10h45 16h45 Cán bộ coi thi nhắc thí sinh còn 15’ làm bài.
8 11h00 17h00 Cán bộ coi thi thu bài thi. 1 hồi

 

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP KHÓA V

Danh sách thí sinh dự thi:

1. Danh sach thi TN mon Dieu kien dot 2 khoa 5

2. Danh sach thi TN phan thi kien thuc co so nganh K5

3. Danh sach thi TN phan thi kien thuc chuyen mon K5

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả