Dự kiến danh sách sinh viên thuộc diện buộc thôi học HK1 năm 2017-2018

 Căn cứ Quyết định số 529/QĐ-HVQLGD ngày 08/6/2015 của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục về việc Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ kết quả cuộc họp xét học vụ học kỳ 1 năm học 2017-2018 dưới sự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục vào ngày 04/5/2018;

Học viện thông báo danh sách sinh viên dự kiến buộc thôi học học kỳ 1 năm học 2017-2018 các lớp hệ Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ như sau:

  1. Sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập:

Sinh viên có học lực yếu ở học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 bị cảnh báo học tập, do phạm một trong các điều kiện sau:

  1. a) Điểm trung bình chung tính lũy đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất, dưới 1,40 đối với sinh viên năm thứ hai, dưới 1,60 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới 1,8 đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khóa;
  2. b) Điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu khóa học, dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo;
  3. c) Tổng số tín chỉ các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khóa học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ.
  4. d) Sinh viên tự ý bỏ học trong học kỳ 1 năm học 2017 – 2018.

Sinh viên sẽ bị buộc thôi học nếu bị cảnh báo kết quả học tập vượt quá 2 lần liên tiếp. Sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học nếu bị cảnh báo lần thứ 2 và không đăng ký học học kỳ 2 năm học 2017-2018.

Sinh viên xem chi tiết tại: Dự kiến danh sách sinh viên bị buộc thôi học  

Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo muộn nhất ngày 31/05/2018.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả