Điểm tích lũy khóa 7

Để chuẩn bị cho việc xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 7 điểm tích lũy toàn khóa. Sinh viên chủ động rà soát lại toàn bộ điểm của mình. Mọi thắc mắc sinh viên viết đơn nộp cho lớp trưởng, lớp trưởng các lớp tập hợp lại và gửi về văn phòng khoa muộn nhất ngày thứ 4 (10/5/2017). Trong đơn sinh viên chú ý ghi rõ các thông tin sau:

– Họ và tên

– Lớp

– Mã số sinh viên

– Số điện thoại

– Tên môn xem lại điểm

– Học/học lại lớp nào, cùng khóa nào, học kỳ nào, năm học nào: ghi rõ điểm chuyên cần, điểm giữa kỳ, điểm thi lần 1, điểm thi lần 2 (nếu có)

Ví dụ: Quản lý sự thay đổi: Học lại cùng khóa 8, lớp 01, học kỳ 1, năm học 2014-2015

Sinh viên xem tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/0BwnPEe3hSU-iX08tQUxTMjdMMU0?usp=sharing

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả