Điểm tích lũy khóa 5, 6

Để chuẩn bị xét thi tốt nghiệp đợt 1 cùng khóa 7, khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 5, 6 danh sách điểm tích lũy toàn khóa. Sinh viên rà soát lại toàn bộ điểm của mình. Mọi thắc mắc về điểm sinh viên viết đơn nộp tại văn phòng khoa trước 16h30, thứ 5, ngày 11/5/2017. Trong đơn, yêu cầu sinh viên ghi rõ các thông tin sau:

– Họ và tên

– Lớp

– Mã số sinh viên

– Số điện thoại

– Tên môn xem lại điểm

– Học/học lại lớp nào, cùng khóa nào, học kỳ nào, năm học nào: ghi rõ điểm chuyên cần, điểm giữa kỳ, điểm thi lần 1, điểm thi lần 2 (nếu có)

Ví dụ: Quản lý sự thay đổi: Học lại cùng khóa 8, lớp 01, học kỳ 1, năm học 2016-2017

Sinh viên xem tại đây:

Khóa 5: https://drive.google.com/file/d/0BwnPEe3hSU-idE0ybzRoejA5cUU/view?usp=sharing

Khóa 6: https://drive.google.com/file/d/0BwnPEe3hSU-iUTF4OGpib0hfM0E/view?usp=sharing

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả