Điểm thực tập cơ sở khóa 8

Khoa Quản lý thông báo điểm thực tập cơ sở của sinh viên khóa 8 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục:

https://drive.google.com/file/d/0BwnPEe3hSU-iZjF5Vnc2WVRQRWM/view?usp=sharing

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả