Điểm học kỳ phụ năm học 2014-2015 đợt học 2

Một số sinh viên hôm thi có ghi thêm tên vào danh sách thi, tuy nhiên Phòng Đào tạo không thấy có đơn đăng ký học học kỳ phụ. Nếu sinh viên đã thực hiện thủ tục đăng ký học lại và đóng học phí học lại thì mang biên lai đến phòng Đào tạo để đối chiếu vào chiều thứ 3, 03/11/2015.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả