Danh sách sinh viên đại học chính quy dự kiến tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 (đợt khóa 7)

Lưu ý: Mọi thắc mắc phản hồi  liên hệ Thầy Trương Vĩnh Bình qua địa chỉ mail binhtv@gmail.com hoặc liên hệ phòng Đào tạo muộn nhất ngày 14/7/2017 (Đối với khóa 7) , muộn nhất ngày 18/7 (đối với khóa 4,5,6)

1. NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

– Khóa 7 ngành Công nghệ thông tin: https://drive.google.com/file/d/0Bw0kw1Qaj-xyZnR4a1owbjhsXzQ/view?usp=sharing

– Khóa 6 ngành Công nghệ thông tin: https://drive.google.com/file/d/0Bw0kw1Qaj-xyS1ExLVVOTmFGd0k/view?usp=sharing

– Khóa 5 ngành Công nghệ thông tin: https://drive.google.com/file/d/0Bw0kw1Qaj-xyeGZpdk15ZFNEYk0/view?usp=sharing

– Khóa 4 ngành Công nghệ thông tin: https://drive.google.com/file/d/0Bw0kw1Qaj-xyTjVKUVYyeHN6ajQ/view?usp=sharing

2. NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC

– Khóa 7 ngành Quản lý giáo dục: https://drive.google.com/open?id=0Bw0kw1Qaj-xyZWFhQVc2WG5WM28

– Khóa 6 ngành Quản lý giáo dục: https://drive.google.com/open?id=0Bw0kw1Qaj-xyMFliRVR3YkdESGM

– Khóa 5 ngành Quản lý giáo dục: https://drive.google.com/file/d/0Bw0kw1Qaj-xyR1ZZemhONXdCR2s/view

– Khóa 4 ngành Quản lý giáo dục: https://drive.google.com/file/d/0Bw0kw1Qaj-xydkw2VE5laHFRU2M/view?usp=sharing

3. NGÀNH TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC

– Khóa 7 ngành Tâm lý học giáo dục: https://drive.google.com/file/d/0Bw0kw1Qaj-xyODJLdm1hWDk4bms/view?usp=sharing

– Khóa 6 ngành Tâm lý học giáo dục: https://drive.google.com/file/d/0Bw0kw1Qaj-xyN0J3Q29fVlQydkk/view?usp=sharing

– Khóa 5 ngành Tâm lý học giáo dục: https://drive.google.com/file/d/0Bw0kw1Qaj-xyajBmQ04tZi1zNjg/view?usp=sharing

– Khóa 4 ngành Tâm lý học giáo dục: https://drive.google.com/file/d/0Bw0kw1Qaj-xycW01bHotdjhBVzA/view?usp=sharing

 

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả