Danh sách dự kiến tốt nghiệp Đại học chính quy khóa 6 đợt 1

Danh sách dự kiến tốt nghiệp Đại học chính quy khóa 6 đợt 1

A. Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm tốt nghiệp cùng khóa 6.

  1. Ngành Công nghệ thông tin: https://drive.google.com/file/d/0Bw0kw1Qaj-xyTjdnX2preGZSY2c/view?usp=sharing
  2. Ngành Quản lý giáo dục: https://drive.google.com/file/d/0Bw0kw1Qaj-xyc3RnWWE0ZWNURXc/view?usp=sharing
  3. Ngành Tâm lý học giáo dục: https://drive.google.com/file/d/0Bw0kw1Qaj-xyUGVZbVNJZi10Wjg/view?usp=sharing
  4. Ngành Tâm lý học giáo dục K5: https://drive.google.com/file/d/0Bw0kw1Qaj-xyd1JHUlUxRTJ1WUk/view?usp=sharing

B. Danh sách sinh viên các khóa trước thi tốt nghiệp cùng khóa 6.

  1. K5 Ngành Quản lý giáo dục: https://drive.google.com/open?id=0Bw0kw1Qaj-xyRUdTdnpjdDVmRkk
  2. K4 Ngành Quản lý giáo dục: https://drive.google.com/file/d/0Bw0kw1Qaj-xyV0E0VWlVTmZveVE/view?usp=sharing
  3. K5 Ngành Công nghệ thông tin: https://drive.google.com/file/d/0Bw0kw1Qaj-xyaUdrSXRzZ1ZXUEk/view?usp=sharing
  4. K4 Ngành Công nghệ thông tin: https://drive.google.com/open?id=0Bw0kw1Qaj-xyelBOc3Fuc1VNb2c
  5. K5 Ngành Tâm lý học giáo dục: https://drive.google.com/file/d/0Bw0kw1Qaj-xyU2NkUDJ5RkpSY1U/view?usp=sharing
  6. K4 Ngành Tâm lý học giáo dục: https://drive.google.com/open?id=0Bw0kw1Qaj-xyRy1HQ284ZDZaSlE

Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại về danh sách trên, liên hệ thầy Bình – Phòng Đào tạo trước ngày 17/7/2016

Trân trọng thông báo

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả