Công văn nhắc nhở kết quả học tập, chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học và tổ chức học kỳ phụ đối với sinh viên các lớp đào tạo theo học chế tín chỉ

Chú ý:
– Một số sinh viên có hỏi về việc đối tượng sinh viên được học học kỳ phụ. Phòng Đào tạo trả lời như sau: Đối tượng sinh viên đăng ký học kỳ phụ gồm:
+ Sinh viên đăng ký học lại (Sinh viên đã học và bị điểm F);
+ Sinh viên đăng ký học cải thiện điểm (Sinh viên đã học và đạt điểm D hoặc D+)
+ Sinh viên đăng ký học bù (Là các sinh viên chưa có điều kiện theo học các học phần Học viện đã tổ chức đào tạo đối với khóa học mình trong các học kỳ chính trước đó, mức học phí như học kỳ chính)
– Để thuận tiện cho các sinh viên đăng ký, phòng Đào tạo sẽ có mẫu đơn cụ thể để các em đăng ký nhu cầu học trong tuần này (từ 12 đến 16/6/2017)
– Đối với các sinh viên có các yêu cầu khác có thể viết đơn gửi phòng Đào tạo xem xét giải quyết.

 

Nội dung Công văn gửi các Khoa và Cố vấn học tập:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC              

Số:          /CV-HVQLGD

V/v Nhắc nhở kết quả học tập, chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học và tổ chức học kỳ phụ đối với sinh viên các lớp đào tạo theo học chế tín chỉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà nội, ngày     tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: 

– Các Khoa;

– Các thầy, cô Cố vấn học tập các lớp;

 

Từ năm học 2014 – 2015, Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức đào tạo Đại học chính quy theo học chế tín chỉ; Căn cứ tình hình thực tế học tập của sinh viên khóa 8,9,10; Học viện thông báo và đề nghị các Khoa, các Cố vấn học tập đôn đốc nhắc nhở sinh viên một số vấn đề sau:

  1. Về kết quả học tập

– Đến nay, các em sinh viên khóa 8 đã học đến gần hết năm học thứ 3, tuy nhiên nhiều sinh viên kết quả học tập mới tích lũy được dưới ½ chương trình đào tạo của ngành học (tương đương với sinh viên năm thứ 1 hoặc năm thứ 2). Đối với sinh viên khóa 9, khóa 10, nhiều sinh viên kết quả học tập cũng thấp, số tín chỉ tích lũy rất ít so với số tín chỉ đã học cũng như kế hoạch đào tạo. Do vậy, Học viện đề nghị các thầy, cô Cố vấn học tập nhắc nhở chung các em sinh viên cần phải tập trung học tập, ôn thi tốt, cố gắng đạt kết quả tốt trong kỳ học này để có thể đạt kết quả học tập cao, hoàn thành chương trình đúng thời hạn.

  1. Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học của các chương trình đào tạo

Theo quy định về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 5 ngành (Công nghệ thông tin, Giáo dục học, Kinh tế giáo dục, Tâm lý học giáo dục, Quản lý giáo dục) của Học viện đối với sinh viên đại học hệ chính quy từ khóa tuyển sinh năm 2014 (K8); Để được xét, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng, sinh viên phải đáp ứng các điều kiện về Ngoại ngữ và Tin học như sau::

– Về Ngoại ngữ: Sinh viên phải có chứng chỉ Tiếng Anh B1 (CEFR) hoặc tương đương.

– Về tin học:

+ Sinh viên 4 ngành Giáo dục học, Kinh tế giáo dục, Tâm lý học giáo dục và Quản lý giáo dục phải đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định chuẩn sử dụng Công nghệ thông tin tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. (Theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Thông tin truyền thông Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, Điều 23 quy định: Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản).

+ Sinh viên ngành Công nghệ thông tin phải đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao (Theo Quy định chuẩn sử dụng Công nghệ thông tin tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên thi để đạt chuẩn đầu ra, Học viện Quản lý giáo dục sẽ tổ chức lớp ôn tập và thi để đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh, Công nghệ thông tin cho các sinh viên có nhu cầu vào tháng 8 năm 2017.

III. Về việc tổ chức học kỳ phụ.

Để tạo điều kiện cho sinh viên các khóa học lại, học cải thiện điểm các học phần, Học viện thông báo tổ chức học kỳ phụ đối với sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên các lớp Đại học chính quy có nhu cầu, tự nguyện đăng ký học
  2. Thời gian: Dự kiến tổ chức cho sinh viên đăng ký học từ tuần thứ 2 tháng 7, tổ chức học từ đầu tháng 8 năm 2017 (thời gian học 5 tuần)
  3. Học phí: Sinh viên học lại, học cải thiện điểm phải nộp học phí học lại theo quy định, mức học phí như học kỳ chính.
  4. Điều kiện mở lớp:

– Lớp học phần phải đảm bảo sĩ số tối thiểu 35 sinh viên/lớp, riêng đối với các lớp học phần Giáo dục thể chất, Tiếng Anh, các học phần học phần thực hành học tại phòng máy là 25 sinh viên/lớp.

– Sinh viên hoàn tất nghĩa vụ đóng học phí trong thời gian quy định.

  1. Quy trình đăng ký

Bước 1: Đăng ký nhu cầu mở lớp học phần: Sinh viên có nhu cầu đăng ký theo cá nhân hoặc lập danh sách theo lớp môn và nộp về Phòng Đào tạo đối với các học phần có nhu cầu đến hết ngày 20/7/2017

Bước 2: Đăng ký lớp học phần: Căn cứ nhu cầu sinh viên đăng ký, Phòng đào tạo phối hợp với các khoa sắp xếp thời khóa biểu và công bố các lớp học phần đủ điều kiện tổ chức để sinh viên đăng ký. Sinh viên theo dõi lịch học và đăng ký học trực tuyến tại cổng thông tin đào tạo đại học (http://daotao.naem.edu.vn), dự kiến thời gian đăng ký từ 8h00 ngày 24/7/2017 đến ngày 27/7/2017. Sau khi thực hiện đăng ký xong, Sinh viên kiểm tra danh sách trong các lớp học phần, Phòng đào tạo thông báo lịch tiếp nhận thông tin phản hồi, điều chỉnh sai sót về đăng ký môn học cho sinh viên (nếu có), sau thời gian tiếp nhận phản hồi, Phòng Đào tạo thông báo danh sách chính thức các lớp học phần trong học kỳ phụ và sẽ không thực hiện bất cứ bổ sung hay yêu cầu thay đổi nào đối với sinh viên. Kế hoạch cụ thể Học viện sẽ thông báo cùng với thời khóa biểu cho các em sau.

Bước 3. Tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập: Sau khi sinh viên đăng ký học, phòng Đào tạo thông báo chính thức các lớp học phần tổ chức học và triển khai đào tạo, đánh giá kết quả học tập theo quy định.

Học viện đề nghị Trưởng các Khoa chỉ đạo, Cố vấn học tập đôn đốc, nhắc nhở sinh viên các nội dung trên để có kết quả học tập tập tốt, đảm bảo bảo hoàn thành chương trình đúng tiến độ.

Trân trọng.

 

                    

              Nơi nhận:

–          Ban Giám đốc (Để báo cáo)

–          Như kính gửi (Để thực hiện)

–         Lưu VP, ĐT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

TS. Phan Hồng Dương

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả