Tổ chức thực tập cơ sở (thực tập 1) đợt 2 học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

Học viện Quản lý giáo dục thông báo tổ chức thực tập đợt 2, Học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 cho sinh viên hệ chính quy như sau:

  1. Điều kiện

– Sinh viên tích lũy tối thiểu ½ khối lượng kiến thức của ngành đào tạo.

– Sinh viên đã tích lũy đủ các học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, không bao gồm các học phần tự chọn.

 Những sinh viên đủ điều kiện thực tập cơ sở nhưng không đăng ký thực tập cơ sở thì không được công nhận kết quả thực tập cơ sở.

  1. Thời gian thực tập cơ sở (thực tập 1) đợt 2

– Đăng ký thực tập lần 1 đợt 2:

+ Thời gian đăng ký trên cổng thông tin đào tạo đại học (http://daotao.naem.edu.vn): Từ ngày 04 đến 05/7/2017 sinh viên đăng ký thực tập trên phần mềm.

+ Xét duyệt điều kiện và phân công giảng viên hướng dẫn: Sau khi sinh viên đăng ký thực tập, các khoa xét duyệt sinh viên đủ điều kiện thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn tại và gửi danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập và giảng viên hướng dẫn chuyển về phòng Đào tạo trước ngày 07/7/2017.

+ Thời gian thực tập tính từ ngày 10/07/2017.

– Đăng ký thực tập lần 2 đợt 2:

+ Thời gian đăng ký trên cổng thông tin đào tạo đại học (http://daotao.naem.edu.vn): Từ ngày 25 đến 26/7/2017 sinh viên đăng ký thực tập trên phần mềm.

+ Xét duyệt điều kiện và phân công giảng viên hướng dẫn: Sau khi sinh viên đăng ký thực tập, các khoa xét duyệt sinh viên đủ điều kiện thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn tại và gửi danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập và giảng viên hướng dẫn chuyển về phòng Đào tạo trước ngày 28/7/2017.

+ Thời gian thực tập tính từ ngày 01/8/2017.

  1. Quy trình thực hiện

 

Bước Nội dung Thực hiện Phối hợp thực hiện
Bước 1 Sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp đăng ký thực tập cơ sở (thực tập 1) trên cổng thông tin đào tạo đại học theo lịch trên. Sinh viên – Phòng Đào tạo cho phép đăng ký trên phần mềm
Bước 2 Các khoa xét duyệt danh sách sinh viên đăng ký và phân công giảng viên hướng dẫn, gửi phòng Đào tạo để trình lãnh đạo Học viện phê duyệt. Các khoa, Cố vấn học tập – Phòng Đào tạo.
Bước 3 Sinh viên nhận giấy giới thiệu sinh viên tại khoa để liên hệ thực tập. Sinh viên – Các khoa phối hợp với phòng Đào tạo để cấp giấy giới thiệu cho sinh viên
Bước 4 Sinh viên thực tập, trong quá trình thực tập phải thực hiện theo các quy định thực tập của khoa, chủ động liên hệ và báo cáo giảng viên hướng dẫn theo kế hoạch và cũng như báo cáo các vấn đề phát sinh. Sinh viên Các khoa , giảng viên hướng dẫn sinh viên; Phòng Đào tạo
Bước 5 Kết thúc việc thực tập cơ sở, nộp hồ sơ thực tập cơ sở theo quy định của khoa. Sinh viên Các Khoa
Bước 6 Đánh giá kết quả thực tập. Các khoa Phòng Đào tạo

 

  1. Phân công trách nhiệm

4.1. Khoa quản lý sinh viên

  1. a) Lập kế hoạch thực tập cơ sở chi tiết nhằm cụ thể hoá mục tiêu, nội dung, phương pháp, quy trình hướng dẫn thực tập, tiến độ thời gian, chế độ báo cáo và công tác kiểm tra thực hiện tiến độ thực tập cho từng ngành;
  2. b) Thông báo sinh viên đủ điều kiện thực tập nộp đơn đăng ký thực tập về các Khoa quản lý sinh viên;
  3. c) Thực hiện công tác xét duyệt sinh viên đủ điều kiện tham gia thực tập cơ sở (thực tập 1);

d, Gửi kế hoạch thực tập cơ sở cụ thể của ngành và danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn cho Phòng Đào tạo để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo theo quy định về thời gian tại phần 2.

đ) Đánh giá kết quả thực tập theo quy định.

4.2. Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục:

– Thực hiện Tổ chức chấm thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 đảm bảo tiến độ.

4.3. Phòng Đào tạo

Đơn vị Thường trực đầu mối phối hợp, tổ chức, triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch thực tập chung và thông báo triển khai tới các Khoa, các đơn vị liên quan và sinh viên;

Trong quá trình thực hiện, phát sinh vấn đề mới, đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng Đào tạo để báo cáo Giám đốc kịp thời giải quyết.

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả