Tổ chức các lớp học theo nguyện vọng sinh viên khóa 7 trở về trước học kỳ 1 năm học 2017 – 2018

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006 về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ công văn số 322/CV-HVQLGD ngày 09/6/2017 của Học viện Quản lý giáo dục về việc Nhắc nhở kết quả học tập, chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học và tổ chức học kỳ phụ đối với sinh viên các lớp đào tạo theo học chế tín chỉ;

Căn cứ nguyện vọng đăng ký mở lớp học của sinh viên khóa 7 trở về trước;

Học viện thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ phụ đối với sinh viên các lớp đại học chính quy từ khóa 7 trở về trước như sau:

1. Mục đích, nguyên tắc, đối tượng: Tạo điều kiện cho sinh viên khóa 7 trở về trước có nguyện vọng học lại các môn học chưa đạt. Việc đăng ký học do sinh viên chủ động và hoàn toàn tự nguyện.

Chú ý: Không tổ chức các lớp đối với các môn học hoặc môn học tương đương đã tổ chức trong học kỳ phụ năm học 2016-2017 đối với các lớp đào tạo theo hình thức tín chỉ và trong học kỳ 1 năm học 2017-2018.

2. Thời gian tổ chức lớp:

– Thời gian học: từ ngày 21/11 đến ngày 24/12/2017 (5 tuần).

– Thời gian tổ chức thi kết thúc học phần: từ ngày 25 đến 31/12/2017 (1 tuần).

3. Cách thức đăng ký:

– Sinh viên đăng ký học trực tiếp tại phòng Đào tạo bằng cách nộp đơn đăng ký học theo mẫu, sau khi được duyệt đăng ký học, sinh viên mang đơn đã có xác nhận của phòng Đào tạo lên nộp tiền tại phòng kế hoạch tài chính, sau đó nộp đơn đăng ký học đã có xác nhận của phòng KHTC nộp tại phòng Đào tạo để đăng ký học.

Mẫu đơn: Mau don dang ky hoc

– Thời gian đăng ký: Từ ngày 06/11 đến ngày 10/11/2017

– Mức thu:

+ Các môn học do thay đổi chương trình (không thể học cùng các khóa theo tín chỉ, mức thu theo mức quy định hiện hành): 150.000 đ/1đvht.

+ Các môn học không thay đổi chương trình (mức thu trên nguyên tắc lấy thu bù chi, sinh viên tự nguyện đăng ký học): 400.000 đ/1đvht.

 4. Phân công giảng dạy.

Trên cơ sở thời khóa biểu dự kiến, các khoa chuyên môn phân công giảng viên giảng dạy và gửi về phòng đào tạo muộn nhất ngày 15/11/2017.

5. Trách nhiệm của sinh viên và các đơn vị có liên quan.

5.1. Sinh viên.

Có trách nhiệm theo dõi lịch học tập, chủ động đăng ký học lại, hoàn thành nghĩa vụ học phí; thực hiện đúng quy chế đào tạo, quy định học lại.

5.2. Các đơn vị khoa, cố vấn học tập.

–  Trưởng các Khoa chỉ đạo, Cố vấn học tập đôn đốc, nhắc nhở sinh viên kế hoạch đăng ký học kỳ phụ.

– Các khoa phối hợp với Phòng Đào tạo trong việc phân công giảng dạy, phối hợp với phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục tổ chức thi và chấm thi kết thúc học phần.

–  Giảng viên giảng dạy theo kế hoạch được phân công, đánh giá và nhập điểm bộ phận các học phần của sinh viên học lại các lớp lên phần mềm quản lý đào tạo.

5.3. Các phòng.

–  Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục tổ chức thi và chấm thi đảm bảo tiến độ.

– Phòng Quản trị thiết bị bố trí phòng học theo lịch học và lịch thi của học kỳ phụ.

– Phòng Kế hoạch tài chính tổ chức thu học phí theo quy định.

Học viện đề nghị Các phòng liên quan phối hợp thực hiện; Trưởng các Khoa chỉ đạo, Cố vấn học tập đôn đốc, nhắc nhở sinh viên các nội dung trên;

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả