Bổ sung sinh viên vào danh sách thi học kỳ 1 năm học 2016-2017 (cập nhật ngày 31/12/2016)

Bổ sung sinh viên vào danh sách thi học kỳ 1 năm học 2016-2017:

  • Các em sinh viên trong danh sách bổ sung danh sách sau chú ý phải kiểm tra danh sách đăng ký học và danh sách học để tránh trường hợp đến cuối kỳ mới xin bổ sung vào danh sách.
  • Các trường hợp trên căn cứ đề nghị của sinh viên và có xác nhận của giảng viên, phòng Đào tạo tạm thời bổ sung vào danh sách để gửi phòng Đảm bảo chất lượng bổ sung vào danh sách thi.

Danh sách bổ sung:

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả