Bảng điểm tích lũy Khóa 7 tính đến hết học kỳ 1 năm học 2015-2016 (cập nhật ngày 13/06)

Bảng điểm tích lũy Khóa 7 (tính đến hết học kỳ 1 năm học 2015-2016)

– Ngành Quản lý giáo dục

Chú ý: Đã cập nhật ngày 13/06/2016, sau khi Khoa Quản lý rà soát điểm.

+ Lớp K7A: https://drive.google.com/open?id=0Bw0kw1Qaj-xyeFNSSF9NcEJnY3c

+ Lớp K7B: https://drive.google.com/open?id=0Bw0kw1Qaj-xyMG93ZkdQSExETDQ

+ Lớp K7C: https://drive.google.com/open?id=0Bw0kw1Qaj-xyZW5ma2hEWXNucmM

+ Lớp K7D: https://drive.google.com/open?id=0Bw0kw1Qaj-xyT3FLTEpPT3ZKR1U

+ Lớp K7E: https://drive.google.com/open?id=0Bw0kw1Qaj-xyWE12R2JsRGRTSjQ

+ Lớp K7F: https://drive.google.com/open?id=0Bw0kw1Qaj-xyUXhuaEh4WlNWdGM

– Ngành Tâm lý học giáo dục

+ Lớp K7A: https://drive.google.com/open?id=0Bw0kw1Qaj-xyZnA4aElhQS10SFE

+ Lớp K7B: https://drive.google.com/open?id=0Bw0kw1Qaj-xyZ1ZsSDNqY3R4RWc

+ Lớp K7C: https://drive.google.com/open?id=0Bw0kw1Qaj-xyR2twY3lPeEJHaEU

– Ngành Công nghệ thông tin

+ Lớp K7A: https://drive.google.com/open?id=0Bw0kw1Qaj-xyUzBIUlFUakZBVm8

+ Lớp K7B: https://drive.google.com/open?id=0Bw0kw1Qaj-xyaTd2czNQOGkxZGc

+ Lớp K7C: https://drive.google.com/open?id=0Bw0kw1Qaj-xyaTNuUkdDWWtwM2c

+ Lớp K7D: https://drive.google.com/open?id=0Bw0kw1Qaj-xybWloWXYxYzNJYkk

+ Lớp K7E: https://drive.google.com/open?id=0Bw0kw1Qaj-xyNThIX0dGOU1YTkU

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả