ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017  1. Thông tin chung về Trường 1.1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ và địa chỉ trang thông tin điện tử – Tên trường: Học viện Quản lý giáo dục (Tên tiếng Anh: National Academy of Education…