Kết quả học tập

Cách tính điểm để xếp hạng học tập

I. Cách tính điểm để xếp hạng học tập: Quy điểm về thang điểm 4 đối với điểm học phần: Xếp loại Điểm số(Thang điểm 10) Điểm chữ(Thang...

Lịch thi - Danh sách thi học kỳ

Thông báo kết quả xem lại bài thi kết thúc học...

Phòng Đảm bảo chất lượng thông báo: Kết quả xem lại bài thi kết thúc học phần kỳ 2 năm học 2015-2016 được dán tại...

Thông báo, Thông tin học vụ